Fi & Caj - Pembiayaan BCB-i

Pembiayaan BCB-i

Penerangan

Fi dan Caj**

Ulasan

Fi dagangan

Untuk pelanggan PKS – RM7.50 bagi setiap RM1.0 juta amaun pembiayaan (dan kadar yang setara dalam mata wang berlainan cth. USD<<***>>/USD1.0 juta) secara kadar prorata.

 

Untuk pelanggan bukan PKS – RM15.00 bagi setiap RM1.0 juta amaun pembiayaan (dan kadar yang setara dalam mata wang berlainan cth. USD<<***>>/USD1.0 juta) secara kadar prorata.

 

Catatan: Sekiranya mata wang kemudahan dan mata wang pembayaran fi berbeza, kadar pertukaran yang terpakai adalah kadar yang digunakan oleh penyedia platform dagangan komoditi.

 

Fi penyata penebusan

RM50 setiap permintaan

 

Fi perolehan semula dokumen cagaran (permintaan salinan foto)

RM2 setiap halaman (minimum RM10 dan maksimum RM60)

Pelanggan bukan PKS tidak tertakluk kepada had maksimum.

Fi penyata pembiayaan tambahan

 • RM10 setiap permintaan dan tambahan RM2 setiap halaman (untuk penyata kurang daripada 1 tahun)
 • RM10 setiap permintaan dan tambahan RM5 setiap halaman (untuk penyata lebih daripada 1 tahun)

Bagi pelanggan bukan PKS, caj tambahan RM2 setiap halaman dikenakan sekiranya penyata adalah kurang daripada setahun atau RM5 setiap halaman sekiranya penyata adalah lebih daripada setahun.

Caj langsaian awal (melalui rebat berkurang)

Kos sebenar yang belum ditebus:

 • Kos belum ditebus kerana elemen diskaun pada tempoh permulaan; dan/atau
 • Kos permulaan yang belum ditebus (cth: kos kemasukan yang ditanggung)

 

Pindaan kepada terma dan syarat kelulusan yang telah diterima oleh pelanggan

RM300 setiap permintaan

 • Dikenakan untuk pindaan yang diminta oleh pelanggan
 • Dikenakan atas pelanggan bukan PKS sahaja

Caj duti setem

Seperti yang dinyatakan dalam Akta Duti Setem 1949 (Pindaan 1989)

 

Fi perundangan

Fi guaman untuk dokumentasi

 

Carian pegawai pemegang serah hak (“OA”) / pegawai penerima (“OR”) / pendaftaran syarikat (“ROC”) – bagi pendaftaran carian cagaran dan tanah, carian kemuflisan

Kos sebenar yang ditanggung

Dikenakan atas pelanggan bukan PKS sahaja

Caj pampasan

1% atau kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam (“IIMM”)

 • Bagi kegagalan membayar ketika dalam tempoh pembiayaan = 1% setahun dikenakan atas jumlah ansuran tertunggak;
 • Bagi kegagalan yang menyebabkan kemudahan ditamatkan atau dibawa ke mahkamah = 1% setahun di kenakan atas jumlah tertunggak (amaun pokok tertunggak dan keuntungan yang terakru)
 • Bagi kegagalan membayar selepas tempoh kemudahan matang = kadar IIMM BNM atas jumlah tertunggak (amaun pokok tertunggak dan keuntungan yang terakru)
 • Bagi kegagalan membayar selepas penghakiman = kadar IIMM atas jumlah dasar penghakiman.

**Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan.

Penerangan

Fi dan Caj**

Ulasan

Fi dagangan

Untuk pelanggan PKS – RM7.50 bagi setiap RM1.0 juta amaun pembiayaan secara kadar prorata.

 

Untuk pelanggan bukan PKS – RM15.00 bagi setiap RM1.0 juta amaun pembiayaan secara kadar prorata.

 

Fi penyata penebusan

RM50 setiap permintaan

 

Fi perolehan semula dokumen cagaran (permintaan salinan foto)

RM2 setiap halaman (minimum RM10 dan maksimum RM60)

Pelanggan bukan PKS tidak tertakluk kepada had maksimum.

Fi penyata pembiayaan tambahan

 • RM10 setiap permintaan dan tambahan RM2 setiap halaman (untuk penyata kurang daripada 1 tahun)
 • RM10 setiap permintaan dan tambahan RM5 setiap halaman (untuk penyata lebih daripada 1 tahun)

Bagi pelanggan bukan PKS, caj tambahan RM2 setiap halaman dikenakan sekiranya penyata adalah kurang daripada setahun atau RM5 setiap halaman sekiranya penyata adalah lebih daripada setahun.

Caj langsaian awal (melalui rebat berkurang)

Kos sebenar yang belum ditebus:

 • Kos belum ditebus kerana elemen diskaun pada tempoh permulaan; dan/atau
 • Kos permulaan yang belum ditebus (cth: kos kemasukan yang ditanggung)

 

Pindaan kepada terma dan syarat kelulusan yang telah diterima oleh pelanggan

RM300 setiap permintaan

 • Dikenakan untuk pindaan yang diminta oleh pelanggan
 • Dikenakan atas pelanggan bukan PKS sahaja

Caj duti setem

Seperti yang dinyatakan dalam Akta Duti Setem 1949 (Pindaan 1989)

 

Fi perundangan

Fi guaman untuk dokumentasi

 

Carian pegawai pemegang serah hak (“OA”) / pegawai penerima (“OR”) / pendaftaran syarikat (“ROC”) – bagi pendaftaran carian cagaran dan tanah, carian kemuflisan

Kos sebenar yang ditanggung

Dikenakan atas pelanggan bukan PKS sahaja

Caj pampasan

1% atau kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam (“IIMM”)

 • Bagi kegagalan membayar ketika dalam tempoh pembiayaan = 1% setahun dikenakan atas jumlah ansuran tertunggak;
 • Bagi kegagalan yang menyebabkan kemudahan ditamatkan atau dibawa ke mahkamah = 1% setahun di kenakan atas jumlah tertunggak (amaun pokok tertunggak dan keuntungan yang terakru)
 • Bagi kegagalan membayar selepas tempoh kemudahan matang = kadar IIMM BNM atas jumlah tertunggak (amaun pokok tertunggak dan keuntungan yang terakru)
 • Bagi kegagalan membayar selepas penghakiman = kadar IIMM atas jumlah dasar penghakiman.

**Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan.

Penerangan

Fi dan Caj**

Ulasan

Fi dagangan

Untuk pelanggan PKS – RM7.50 bagi setiap RM1.0 juta amaun pembiayaan (dan kadar yang setara dalam mata wang berlainan cth. USD<<***>>/USD1.0 juta) secara kadar prorata (bagi tempoh 22 hari dan ke atas).

 

Untuk pelanggan bukan PKS – RM15.00 bagi setiap RM1.0 juta amaun pembiayaan (dan kadar yang setara dalam mata wang berlainan cth. USD<<***>>/USD1.0 juta) secara kadar prorata (bagi tempoh 22 hari dan ke atas).

 

Catatan: Sekiranya mata wang kemudahan dan mata wang pembayaran fi berbeza, kadar pertukaran yang terpakai adalah kadar yang digunakan oleh penyedia platform dagangan komoditi.

 

Caj langsaian awal (melalui rebat berkurang)

Kos sebenar yang belum ditebus:

 • Kos belum ditebus kerana elemen diskaun pada tempoh permulaan; dan/atau
 • Kos permulaan yang belum ditebus (cth: kos kemasukan yang ditanggung)

 

Caj duti setem

Seperti yang dinyatakan dalam Akta Duti Setem 1949 (Pindaan 1989)

 

Fi perundangan

Fi guaman untuk dokumentasi

 

Carian pegawai pemegang serah hak (“OA”) / pegawai penerima (“OR”) / pendaftaran syarikat (“ROC”) – bagi pendaftaran carian cagaran dan tanah, carian kemuflisan

Kos sebenar yang ditanggung

Dikenakan atas pelanggan bukan PKS sahaja

Caj pampasan

1% atau kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam (“IIMM”)

 • Bagi kegagalan membayar ketika dalam tempoh pembiayaan = 1% setahun dikenakan atas jumlah ansuran tertunggak;
 • Bagi kegagalan yang menyebabkan kemudahan ditamatkan atau dibawa ke mahkamah = 1% setahun di kenakan atas jumlah tertunggak (amaun pokok tertunggak dan keuntungan yang terakru)
 • Bagi kegagalan membayar selepas tempoh kemudahan matang = kadar IIMM BNM atas jumlah tertunggak (amaun pokok tertunggak dan keuntungan yang terakru)
 • Bagi kegagalan membayar selepas penghakiman = kadar IIMM atas jumlah dasar penghakiman.

**Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan.

Penerangan

Fi dan Caj**

Ulasan

Fi dagangan

Untuk pelanggan PKS – RM4.00 bagi setiap RM1.0 juta amaun pembiayaan secara kadar prorata (tertakluk kepada amaun minimum RM1.00).

 

Untuk pelanggan bukan PKS – RM8.00 bagi setiap RM1.0 juta amaun pembiayaan secara kadar prorata (tertakluk kepada amaun minimum RM2.00).

 

Fi penyata pembiayaan tambahan

RM10 setiap permintaan

 

Bagi pelanggan bukan PKS, caj tambahan RM2 setiap halaman dikenakan sekiranya penyata adalah kurang daripada setahun atau RM5 setiap halaman sekiranya penyata adalah lebih daripada setahun.

Fi perolehan semula dokumen cagaran (permintaan salinan foto)

RM2 setiap halaman (minimum RM10 dan maksimum RM60)

Pelanggan bukan PKS tidak tertakluk kepada had maksimum.

Pindaan kepada terma dan syarat kelulusan yang telah diterima oleh pelanggan

RM300 setiap permintaan

 • Dikenakan untuk pindaan yang diminta oleh pelanggan
 • Dikenakan atas pelanggan bukan PKS sahaja

Permintaan pengembalian kemudahan perbankan yang digantung

RM300 setiap permintaan

Dikenakan atas pelanggan bukan PKS sahaja

Caj langsaian awal (melalui rebat berkurang)

Kos sebenar yang belum ditebus:

 • Kos belum ditebus kerana elemen diskaun pada tempoh permulaan; dan/atau
 • Kos permulaan yang belum ditebus (cth: kos kemasukan yang ditanggung)

 

Caj duti setem

Seperti yang dinyatakan dalam Akta Duti Setem 1949 (Pindaan 1989)

 

Fi perundangan

Fi guaman untuk dokumentasi

 

Carian pegawai pemegang serah hak (“OA”) / pegawai penerima (“OR”) / pendaftaran syarikat (“ROC”) – bagi pendaftaran carian cagaran dan tanah, carian kemuflisan

Kos sebenar yang ditanggung

Dikenakan atas pelanggan bukan PKS sahaja

Caj pampasan

1% atau kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam (“IIMM”)

 • Bagi kegagalan membayar ketika dalam tempoh pembiayaan = 1% setahun dikenakan atas jumlah ansuran tertunggak;
 • Bagi kegagalan yang menyebabkan kemudahan ditamatkan atau dibawa ke mahkamah = 1% setahun di kenakan atas jumlah tertunggak (amaun pokok tertunggak dan keuntungan yang terakru)
 • Bagi kegagalan membayar selepas tempoh kemudahan matang = kadar IIMM BNM atas jumlah tertunggak (amaun pokok tertunggak dan keuntungan yang terakru)
 • Bagi kegagalan membayar selepas penghakiman = kadar IIMM atas jumlah dasar penghakiman.

**Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan.

Penerangan

Fi dan Caj**

Ulasan

Caj duti setem

Seperti yang dinyatakan dalam Akta Duti Setem 1949 (Pindaan 1989)

 

Caj dokumentasi

RM200

Dikenakan atas pelanggan bukan PKS sahaja

Carian pegawai pemegang serah hak (“OA”) / pegawai penerima (“OR”) / pendaftaran syarikat (“ROC”) – bagi pendaftaran carian cagaran dan tanah, carian kemuflisan

Kos sebenar yang ditanggung

Dikenakan atas pelanggan bukan PKS sahaja

Caj perundangan

Kos sebenar yang ditanggung

Fi guaman untuk dokumentasi

Caj pampasan

1% atau kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam (“IIMM”)

 • Bagi kegagalan membayar ketika dalam tempoh pembiayaan sehingga 1% setahun dikenakan atas jumlah ansuran tertunggak;
 • Bagi kegagalan yang menyebabkan kemudahan ditamatkan atau dibawa ke mahkamah sehingga 1% setahun di kenakan atas jumlah tertunggak (amaun pokok tertunggak dan keuntungan yang terakru)
 • Bagi kegagalan membayar selepas tempoh kemudahan matang = kadar IIMM BNM atas jumlah tertunggak (amaun pokok tertunggak dan keuntungan yang terakru)
 • Bagi kegagalan membayar selepas penghakiman = kadar IIMM atas jumlah dasar penghakiman.

**Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan.

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.