Fi & Caj - Pembiayaan BCB-i

Pembiayaan BCB-i

Penerangan

Fi dan Caj**

Ulasan

Fi Dagangan Komoditi

Untuk Pelanggan PKS

RM3.50 bagi setiap RM1.0 juta jumlah pembiayaan (atau jumlah bersamaan dalam mata wang lain contoh: USD3.50/ USD 1.0 juta) secara pro-rata.

 

Untuk Pelanggan Bukan-PKS

RM7.00 bagi setiap RM1.0 juta jumlah pembiayaan (atau jumlah bersamaan dalam mata wang lain contoh: USD7.00/ USD 1.0 juta) secara pro-rata

 

Nota: Sekiranya matawang digunakan untuk kemudahan tidak sama dengan matawang yang digunakan untuk penyelesaian fi perdagangan, kadar pertukaran matawang yang digunakan oleh penyedia platform bagi penyelesaian perdagangan komoditi hendaklah terpakai.

 

Fi penyata penebusan

RM50 setiap permintaan

 

Fi perolehan semula dokumen cagaran (permintaan salinan foto)

RM2 setiap halaman (minimum RM10 dan maksimum RM60)

Pelanggan bukan PKS tidak tertakluk kepada had maksimum.

Fi penyata pembiayaan tambahan

RM10 bagi setiap permintaan

Bagi pelanggan bukan PKS, caj tambahan RM2 setiap halaman dikenakan sekiranya penyata adalah untuk tempoh setahun atau kurang daripada setahun; atau RM5 setiap halaman sekiranya penyata adalah lebih daripada setahun.

Caj langsaian awal (melalui pengurangan rebat)

Kos sebenar yang belum ditebus:

 • Kos belum ditebus kerana elemen diskaun pada tempoh permulaan; dan/atau
 • Kos permulaan yang belum ditebus (cth: kos kemasukan yang ditanggung)

 

Pindaan kepada terma dan syarat kelulusan yang telah diterima oleh pelanggan

RM300 setiap permintaan

 • Dikenakan untuk pindaan yang diminta oleh pelanggan

Duti setem

Seperti yang termaktub di dalam Akta Setem 1949 (termasuk apa-apa pindaan terhadap Akta tersebut)

 

Fi Guaman Berkaitan Dengan Dokumentasi Pembiayaan

Fi guaman untuk persiapan dokumen pembiayaan dan dokumen cagaran/sekuriti mengikut Perintah Saraan  Peguamcara 2005   (termasuk apa-apa pindaan terhadap Perintah tersebut) termasuk fi pendaftaran caj, carian tanah, carian bankrap, cukai kerajaan yang berkaitan dan cukai atau levi lain mengikut skala fi yang dikenakan oleh pihak berkuasa masing-masing  

 

Carian pegawai pemegang serah hak (“OA”) / pegawai penerima (“OR”) / pendaftaran syarikat (“ROC”) – bagi pendaftaran carian cagaran dan tanah, carian kemuflisan

Kos sebenar yang ditanggung

Dikenakan atas pelanggan bukan PKS sahaja

Caj Pampasan Bagi Bayaran Lewat (Ta’widh)

1% atau kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam (“IIMM”)

A) Bagi kemungkiran pembayaran berjadual semasa tempoh Kemudahan = 1% setahun ke atas amaun tertunggak.

 

B) Bagi kemungkiran menyebabkan Kemudahan ditamatkan atau dibawa ke mahkamah = 1% setahun ke atas baki semasa. (baki pokok dan keuntungan terakru);

 

C) Bagi kemungkiran pembayaran selepas tamat tempoh Kemudahan = Kadar Pasaran Wang Antara Bank Secara Islam ("IIMM") oleh BNM ke atas baki semasa (baki pokok dan keuntungan terakru)

 

D)Bagi kemungkiran pembayaran selepas penghakiman mahkamah telah diperolehi = BNM IIMM ke atas jumlah penghakiman asas

Semua yuran, komisen, caj dan wang lain yang kena dibayar adalah tertakluk pada dan eksklusif dari sebarang Cukai Kerajaan, yang mana berkenaan.

Penerangan

Fi dan Caj**

Ulasan

Fi Dagangan Komoditi

Untuk Pelanggan PKS

RM3.50 bagi setiap RM1.0 juta jumlah pembiayaan secara pro-rata.

 

Untuk Pelanggan Bukan-PKS

RM7.00 bagi setiap RM1.0 juta jumlah pembiayaan secara pro-rata

 

Fi penyata penebusan

RM50 setiap permintaan

 

Fi perolehan semula dokumen cagaran (permintaan salinan foto)

RM2 setiap halaman (minimum RM10 dan maksimum RM60)

Pelanggan bukan PKS tidak tertakluk kepada had maksimum.

Fi penyata pembiayaan tambahan

RM10 bagi setiap permintaan

Bagi pelanggan bukan PKS, caj tambahan RM2 setiap halaman dikenakan sekiranya penyata adalah untuk tempoh setahun atau kurang daripada setahun; atau RM5 setiap halaman sekiranya penyata adalah lebih daripada setahun.

Caj langsaian awal (melalui pengurangan rebat)

Kos sebenar yang belum ditebus:

 • Kos belum ditebus kerana elemen diskaun pada tempoh permulaan; dan/atau
 • Kos permulaan yang belum ditebus (cth: kos kemasukan yang ditanggung)

 

Pindaan kepada terma dan syarat kelulusan yang telah diterima oleh pelanggan

RM300 setiap permintaan

 • Dikenakan untuk pindaan yang diminta oleh pelanggan
 • Dikenakan atas pelanggan bukan PKS sahaja

Duti setem

Seperti yang termaktub di dalam Akta Setem 1949 (termasuk apa-apa pindaan terhadap Akta tersebut)

 

Fi Guaman Berkaitan Dengan Dokumentasi Pembiayaan

Fi guaman untuk persiapan dokumen pembiayaan dan dokumen cagaran/sekuriti mengikut Perintah Saraan  Peguamcara 2005   (termasuk apa-apa pindaan terhadap Perintah tersebut) termasuk fi pendaftaran caj, carian tanah, carian bankrap, cukai kerajaan yang berkaitan dan cukai atau levi lain mengikut skala fi yang dikenakan oleh pihak berkuasa masing-masing

 

Carian pegawai pemegang serah hak (“OA”) / pegawai penerima (“OR”) / pendaftaran syarikat (“ROC”) – bagi pendaftaran carian cagaran dan tanah, carian kemuflisan

Kos sebenar yang ditanggung

Dikenakan atas pelanggan bukan PKS sahaja

Caj Pampasan Bagi Bayaran Lewat (Ta’widh)

1% atau kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam (“IIMM”)

A) Bagi kemungkiran pembayaran berjadual semasa tempoh Kemudahan = 1% setahun ke atas amaun tertunggak.

 

B) Bagi kemungkiran menyebabkan Kemudahan ditamatkan atau dibawa ke mahkamah = 1% setahun ke atas baki semasa. (baki pokok dan keuntungan terakru);

 

C) Bagi kemungkiran pembayaran selepas tamat tempoh Kemudahan = Kadar Pasaran Wang Antara Bank Secara Islam ("IIMM") oleh BNM ke atas baki semasa (baki pokok dan keuntungan terakru)

 

D)Bagi kemungkiran pembayaran selepas penghakiman mahkamah telah diperolehi = BNM IIMM ke atas jumlah penghakiman asas

Semua yuran, komisen, caj dan wang lain yang kena dibayar adalah tertakluk pada dan eksklusif dari sebarang Cukai Kerajaan, yang mana berkenaan.

Penerangan

Fi dan Caj**

Ulasan

Fi Dagangan Komoditi

Untuk Pelanggan PKS

RM3.50 bagi setiap RM1.0 juta jumlah pembiayaan (atau jumlah bersamaan dalam mata wang lain contoh: USD3.50/ USD 1.0 juta) secara pro-rata untuk tempoh 22 hari dan ke atas. 

 

Untuk Pelanggan Bukan-PKS

RM7.00 bagi setiap RM1.0 juta jumlah pembiayaan (atau jumlah bersamaan dalam mata wang lain contoh: USD7.00/ USD 1.0 juta) secara pro-rata untuk tempoh 22 hari dan ke atas. 

 

Nota: Sekiranya matawang digunakan untuk pembiayaan tidak sama dengan matawang yang digunakan untuk penyelesaian yuran perdagangan, kadar pertukaran matawang yang akan digunakan untuk penyelesaian yuran perdagangan adalah kadar yang ditentukan oleh penyedia platform bagi perdagangan komoditi. 

 

Caj langsaian awal (melalui pengurangan rebat)

Kos sebenar yang belum ditebus:

 • Kos belum ditebus kerana elemen diskaun pada tempoh permulaan; dan/atau
 • Kos permulaan yang belum ditebus (cth: kos kemasukan yang ditanggung)

 

Duti setem

Seperti yang termaktub di dalam Akta Setem 1949 (termasuk apa-apa pindaan terhadap Akta tersebut)

 

Fi Guaman Berkaitan Dengan Dokumentasi Pembiayaan

Fi guaman untuk persiapan dokumen pembiayaan dan dokumen cagaran/sekuriti mengikut Perintah Saraan  Peguamcara 2005   (termasuk apa-apa pindaan terhadap Perintah tersebut) termasuk fi pendaftaran caj, carian tanah, carian bankrap, cukai kerajaan yang berkaitan dan cukai atau levi lain mengikut skala fi yang dikenakan oleh pihak berkuasa masing-masing  

 

Carian pegawai pemegang serah hak (“OA”) / pegawai penerima (“OR”) / pendaftaran syarikat (“ROC”) – bagi pendaftaran carian cagaran dan tanah, carian kemuflisan

Kos sebenar yang ditanggung

Dikenakan atas pelanggan bukan PKS sahaja

Caj Pampasan Bagi Bayaran Lewat (Ta’widh)

 • 1% atau kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam (“IIMM”)

A) Bagi kemungkiran pembayaran berjadual semasa tempoh Kemudahan = 1% setahun ke atas amaun tertunggak.

 

B) Bagi kemungkiran menyebabkan Kemudahan ditamatkan atau dibawa ke mahkamah = 1% setahun ke atas baki semasa. (baki pokok dan keuntungan terakru);

 

C) Bagi kemungkiran pembayaran selepas tamat tempoh Kemudahan = Kadar Pasaran Wang Antara Bank Secara Islam ("IIMM") oleh BNM ke atas baki semasa (baki pokok dan keuntungan terakru)

 

D)Bagi kemungkiran pembayaran selepas penghakiman mahkamah telah diperolehi = BNM IIMM ke atas jumlah penghakiman asas

Semua yuran, komisen, caj dan wang lain yang kena dibayar adalah tertakluk pada dan eksklusif dari sebarang Cukai Kerajaan, yang mana berkenaan.

Penerangan

Fi dan Caj**

Ulasan

Fi Dagangan Komoditi

Untuk Pelanggan PKS

RM3.50 bagi setiap RM1.0 juta jumlah pembiayaan secara pro-rata

 

Untuk Pelanggan Bukan-PKS

RM7.00 bagi setiap RM1.0 juta jumlah pembiayaan secara pro-rata

 

Fi penyata pembiayaan tambahan

RM10 bagi setiap permintaan

 

Bagi pelanggan bukan PKS, caj tambahan RM2 setiap halaman dikenakan sekiranya penyata adalah untuk tempoh setahun atau kurang daripada setahun; atau RM5 setiap halaman sekiranya penyata adalah lebih daripada setahun.

Fi perolehan semula dokumen cagaran (permintaan salinan foto)

RM2 setiap halaman (minimum RM10 dan maksimum RM60)

Pelanggan bukan PKS tidak tertakluk kepada had maksimum.

Pindaan kepada terma dan syarat kelulusan yang telah diterima oleh pelanggan

RM300 setiap permintaan

 • Dikenakan untuk pindaan yang diminta oleh pelanggan

Permintaan pengembalian kemudahan perbankan yang digantung

RM300 setiap permintaan

Dikenakan atas pelanggan bukan PKS sahaja

Caj langsaian awal (melalui pengurangan rebat)

Kos sebenar yang belum ditebus:

 • Kos belum ditebus kerana elemen diskaun pada tempoh permulaan; dan/atau
 • Kos permulaan yang belum ditebus (cth: kos kemasukan yang ditanggung)

 

Duti setem

Seperti yang termaktub di dalam Akta Setem 1949 (termasuk apa-apa pindaan terhadap Akta tersebut)

 

Fi Guaman Berkaitan Dengan Dokumentasi Pembiayaan

Fi guaman untuk persiapan dokumen pembiayaan dan dokumen cagaran/sekuriti mengikut Perintah Saraan  Peguamcara 2005   (termasuk apa-apa pindaan terhadap Perintah tersebut) termasuk fi pendaftaran caj, carian tanah, carian bankrap, cukai kerajaan yang berkaitan dan cukai atau levi lain mengikut skala fi yang dikenakan oleh pihak berkuasa masing-masing  

 

Carian pegawai pemegang serah hak (“OA”) / pegawai penerima (“OR”) / pendaftaran syarikat (“ROC”) – bagi pendaftaran carian cagaran dan tanah, carian kemuflisan

Kos sebenar yang ditanggung

Dikenakan atas pelanggan bukan PKS sahaja

Caj Pampasan Bagi Bayaran Lewat (Ta’widh)

1% atau kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam (“IIMM”)

A) Bagi kemungkiran pembayaran berjadual semasa tempoh Kemudahan = 1% setahun ke atas amaun tertunggak.

 

B) Bagi kemungkiran menyebabkan Kemudahan ditamatkan atau dibawa ke mahkamah = 1% setahun ke atas baki semasa. (baki pokok dan keuntungan terakru);

 

C) Bagi kemungkiran pembayaran selepas tamat tempoh Kemudahan = Kadar Pasaran Wang Antara Bank Secara Islam ("IIMM") oleh BNM ke atas baki semasa (baki pokok dan keuntungan terakru)

 

D) Bagi kemungkiran pembayaran selepas penghakiman mahkamah telah diperolehi = BNM IIMM ke atas jumlah penghakiman asas

Semua yuran, komisen, caj dan wang lain yang kena dibayar adalah tertakluk pada dan eksklusif dari sebarang Cukai Kerajaan, yang mana berkenaan.

Penerangan

Fi dan Caj**

Ulasan

Duti setem

Seperti yang termaktub di dalam Akta Setem 1949 (termasuk apa-apa pindaan terhadap Akta tersebut)

 

Caj dokumentasi

RM200

Dikenakan atas pelanggan bukan PKS sahaja

Carian pegawai pemegang serah hak (“OA”) / pegawai penerima (“OR”) / pendaftaran syarikat (“ROC”) – bagi pendaftaran carian cagaran dan tanah, carian kemuflisan

Kos sebenar yang ditanggung

Dikenakan atas pelanggan bukan PKS sahaja

Fi Guaman Berkaitan Dengan Dokumentasi Pembiayaan

Fi guaman untuk persiapan dokumen pembiayaan dan dokumen cagaran/sekuriti mengikut Perintah Saraan  Peguamcara 2005   (termasuk apa-apa pindaan terhadap Perintah tersebut) termasuk fi pendaftaran caj, carian tanah, carian bankrap, cukai kerajaan yang berkaitan dan cukai atau levi lain mengikut skala fi yang dikenakan oleh pihak berkuasa masing-masing  

 

Caj Pampasan Bagi Bayaran Lewat (Ta’widh)

1% atau kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam (“IIMM”)

A) Bagi kemungkiran pembayaran berjadual semasa tempoh Kemudahan = 1% setahun ke atas amaun tertunggak.

 

B) Bagi kemungkiran menyebabkan Kemudahan ditamatkan atau dibawa ke mahkamah = 1% setahun ke atas baki semasa. (baki pokok dan keuntungan terakru);

 

C) Bagi kemungkiran pembayaran selepas tamat tempoh Kemudahan = Kadar Pasaran Wang Antara Bank Secara Islam ("IIMM") oleh BNM ke atas baki semasa (baki pokok dan keuntungan terakru)

 

D) Bagi kemungkiran pembayaran selepas penghakiman mahkamah telah diperolehi = BNM IIMM ke atas jumlah penghakiman asas

Semua yuran, komisen, caj dan wang lain yang kena dibayar adalah tertakluk pada dan eksklusif dari sebarang Cukai Kerajaan, yang mana berkenaan.

Penerangan

Fi dan Caj**

Ulasan

Perkhidmatan Perdagangan-i

https://www.hlisb.com.my/ms/personal-i/help-support/fees-and-charges/trade-service-i.html

 

Semua yuran, komisen, caj dan wang lain yang kena dibayar adalah tertakluk pada dan eksklusif dari sebarang Cukai Kerajaan, yang mana berkenaan.

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.