Pusat Info Pembiayaan Hartanah

Pusat Info Pembiayaan Hartanah

Pusat Info Pembiayaan Hartanah

Berkuat kuasa 2 Januari 2015, kadar rujukan baharu yang dikenali sebagai Kadar Asas Islamik (Islamic Base Rate, IBR) akan digunakan untuk kemudahan pembiayaan kadar terapung yang baharu, seperti pembiayaan perumahan.

Objektifnya:

 • Supaya boleh membuat keputusan bermaklumat
 • Menggalakkan amalan yang lebih berdisiplin dan efisien dalam penentuan harga kemudahan pembiayaan runcit
 • Menunjukkan perubahan dalam kos dana (Cost of Fund, COF) yang lebih baik disebabkan oleh polisi kewangan atau keadaan pembiayaan pasaran

Kadar Asas Islamik terdiri daripada dua bahagian, penanda aras kos dana (Cost of Fund, COF) kami dan kos keperluan rizab berkanun (Statutory Reserve Requirement, SRR) yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia. Penanda aras COF kami mencerminkan kos penjanaan dana baru dalam situasi lazim pasaran pembiayaan adalah berdasarkan kadar KLIBOR 3 bulan dan kadar deposit pelanggan.

Sebelum 2 Jan 2015

Dari 2 Jan 2015

Kadar Pembiayaan Islamik

Pembiayaan yang diberikan sebelum 2 Januari 2015 akan terus dirujuk kepada Kadar Pembiayaan Asas Islamik (Islamic Base Rate, IBR) atau Kadar Pembiayaan Islam (Islamic Financing Rate, IFR) sehingga pembiayaan tersebut matang.

Kadar Asas Islamik

Berkuat kuasa 2 Januari 2015, kadar rujukan baharu yang dikenali sebagai Kadar Asas Islamik (Islamik Base Rate, IBR) akan digunakan untuk kemudahan  pembiayaan kadar terapung yang baharu untuk pemohon individu.

Berkuatkuasa 2 Januari 2015

 

Peralihan kepada BR tidak memberi kesan

ke atas Kadar Pinjaman Efektif

Terma

Islamik

Jumlah Pembiayaan

Tempoh Pembiayaan

Tempoh Pegangan

Kadar Keuntungan Efektif

RM350,000.00

30 Years

Nil

3.60% setahun

 1. Bandingkan kadar pinjaman efektif yang dinyatakan oleh institusi-institusi kewangan yang berlainan sebelum membuat pinjaman baharu.
 2. Dapatkan Lembaran Penzahiran Produk (Product Disclosure Sheet, PDS) yang mempunyai maklumat kadar pinjaman  efektif dan jumlah pembayaran balik bagi kemudahan pinjaman/pembiayaan yang anda ingin ambil.
 3. Memohon institusi kewangan anda menerangkan faktor-faktor yang akan menyebabkan Kadar Asas berubah.
 4. Jumlah pembayaran balik ansuran bulanan anda akan meningkat atau berkurangan sekiranya Kadar Asas berubah.
 5. Anda juga perlu membuat pengiraan sama ada anda mampu meneruskan membuat pembayaran balik pinjaman sekiranya kadar pinjaman efektif meningkat pada masa hadapan.

Soalan Lazim: Pelanjutan Tarikh Kematangan pada Tahun  2015

 

S1Saya mendapati Tarikh Kematangan akaun pinjaman/pembiayaan saya telah dilanjutkan selepas pihak Bank melaksanakan satu penyemakan pada tahun 2015. Mengapakah pihak Bank melanjutkan Tarikh Kematangan akaun saya?

J1: Pada bulan Mei/Jun 2015, pihak Bank telah menyemak akaun pinjaman/pembiayaan anda. Kami mendapati bahawa berdasarkan jumlah ansuran pada masa itu,  akaun pinjaman/pembiayaan anda tidak akan  dapat selesai dibayar dalam tempoh yang tertunggak disebabkan oleh tren BLR/BFR yang semakin meningkat.

 

Oleh yang demikian, berikut adalah pendekatan terbaik yang diambil oleh pihak Bank untuk membolehkan akaun pinjaman/pembiayaan ini selesai dibayar sepenuhnya:

 1. Melaraskan tempoh pembiayaan (tempoh maksimum sehingga 35 tahun).
 2. Tidak melebihi 70 tahun bagi umur untuk peminjam/pelanggan utama/bersama (yang mana lebih muda) pada akhir tempoh yang masih tertunggak.
 3. Menyemak semula jumlah ansuran berdasarkan tempoh pembiayaan yang diselaraskan (jika perlu).

 

Jika dua daripada kriteria pertama dapat dipenuhi, tempoh pembiayaan telah diselaraskan untuk tidak meningkatkan beban kewangan anda yang disebabkan oleh  peningkatan jumlah ansuran yang tinggi.

 

S2: Saya mendapati bahawa tempoh pinjaman/pembiayaan semasa saya adalah melebihi 35 tahun. Adakah saya perlu menjelaskan tunggakan pinjaman/pembiayaan saya sepenuhnya pada tahun yang ke-35?

J2: Tidak. Anda boleh membayar mengikut Tarikh Kematangan Asal.

 

S3:  Apakah Tarikh Kematangan akaun pinjaman/pembiayaan saya jika Tarikh Kematangan Asal saya telah luput?

J3:  Tarikh Kematangan yang Disemak akan terpakai kepada akaun anda. Anda perlu meneruskan pembayaran ansuran semasa sehingga Tarikh Kematangan yang Disemak.

 

S4:   Bagaimanakah Tarikh Kematangan Asal dikira?

J4:   Metodologi pengiraan yang betul untuk mengira Tarikh Kematangan Asal adalah berdasarkan Tarikh Ansuran yang pertama +   Tempoh Ansuran yang diluluskan.

 

Sebagai contoh:

Tarikh Ansuran yang pertama = 01 Jun 2006  

Tempoh Ansuran yang diluluskan (seperti dalan Surat Tawaran) = 25 tahun

Tarikh Kematangan Asal = 01  Mei  2031

(Nota: Perubahan kepada Tarikh Kematangan tidak akan menjejaskan baki tertunggak akaun gadai janji.)

 

S5: Saya mendapati bahawa Tarikh Kematangan saya telah disemak semula. Mengapakah saya tidak menerima surat pemberitahuan daripada pihak Bank pada tahun 2015 bagi memaklumkan kepada saya mengenai perubahan tersebut?

J5:  Tidak ada surat pemberitahuan yang dihantar untuk memaklumkan pelanggan mengenai perubahan Tarikh Kematangan pada tahun 2015. Walaubagaimanapun,  bagi akaun-akaun yang tertakluk kepada semakan ansuran pada bulan Ogos 2015 dan yang seterusnya,  surat-surat pemberitahuan perubahan ansuran telah dihantar kepada pelanggan-pelanggan.

 

S6:  Saya telah menerima Surat Pelanjutan Tarikh Kematangan daripada pihak Bank bertarikh 30 November 2020. Bagaimanakah  saya  boleh memaklumkan kepada pihak Bank mengenai pilihan yang dipilih untuk Tarikh Kematangan?

J6: Untuk akaun Pinjaman/Pembiayaan bagi peminjam/pelanggan bersama atau di bawah nama syarikat, sila bawa borang dan diserahkan kepada cawangan Hong Leong Bank/Hong Leong Islamic Bank yang terdekat. Untuk peminjam/pelanggan individu di bawah satu nama, anda boleh mengikuti langkah-langkah yang dinyatakan seperti di dalam surat kami dan juga melengkapkan borang DalamTalian di laman sesawang yang diberikan. 

 

S7: Saya mempunyai lebih daripada satu akaun pinjaman/pembiayaan di bawah nama saya sendiri. Bolehkah saya menghantar lebih daripada satu borang dalam talian?

J7: Ya,  anda boleh. Setiap akaun telah diberikan TAC unik dalam Surat Pelanjutan Tarikh Kematangan yang disediakan kepada anda. Anda dikehendaki memasukkan semula laman sesawang setiap kali selepas menghantar borang dalam talian. Peringatan untuk memasukkan semula laman sesawang sebelum  anda meneruskan semula dari langkah 1 bagi TAC penghantaran akaun-akaun yang lain.

 

S8: Adakah pelanjutan tarikh kematangan akan menjejaskan rekod CCRIS saya?

J8: Tidak, pelanjutan tarikh kematangan ini tidak akan memberi kesan kepada rekod CCRIS anda.

 

S9: Bolehkah saya memendekkan tempoh pinjaman/pembiayaan semasa atau membawa ke hadapan tarikh kematangan akaun pinjaman/pembiayaan saya?

J9: Ya, anda boleh. Sila hubungi kami untuk bantuan dan memohon semakan jumlah ansuran berdasarkan tarikh kematangan pilihan anda.

Sila ambil perhatian bahawa setelah tarikh kematangan disahkan dan diterima oleh anda, sebarang pelanjutan tempoh pada masa hadapan adalah tertakluk kepada kelulusan Penstrukturan & Penjadualan Semula (R&R) di mana ia akan memberi kesan ke atas rekod CCRIS anda.

 

S10: Saya memerlukan maklumat lanjut untuk akaun pinjaman/pembiayaan saya sebelum saya membuat keputusan pada tarikh matang.

J10:  Anda boleh menghubungi mana-mana cawangan Hong Leong Bank/Hong Leong Islamic Bank atau  menghubungi Pusat Panggilan kami di 03-76268899 atau Pusat Kutipan Pelanggan di 603-79591888.

Dengan sukacitanya, kami ingin berkongsi dengan anda Piagam Perkhidmatan Pembiayaan Hartanah-i, di mana kami telah menggariskan komitmen ke arah menyampaikan perkhidmatan pelanggan yang lebih tinggi. Piagam ini memberi penekanan kepada nilai-nilai teras berikut:

 1. Kenali pelanggan anda
 2. Perkhidmatan cekap dan menepati masa
 3. Perkhidmatan telus and berbudi pekerti
 4. Perbankan yang mudah dicapai

 

Sila klik di sini untuk melihat Piagam Perkhidmatan Pembiayaan Hartanah-i kami yang baru

For enquiries connect with us online or drop by your nearest Hong Leong Bank Branch.