Glosari Istilah Perbankan Islam

Glosari Istilah Perbankan Islam

 

Istilah

Maksud

1

Al-bai`

Akad jual beli

2

Al-ijarah thumma al-bai (AITAB)

Akad sewa yang disusuli dengan pemilikan barang oleh penyewa melalui akad jual beli

3

Bai` `inah

Akad jual beli yang disusuli dengan pembelian semula oleh penjual dengan harga yang berbeza

4

Bai` dayn

Akad jual beli hutang

5

Bai` bithaman ajil (BBA)

Akad jual beli berasaskan pembayaran tertangguh/ansuran pada harga tertentu

6

Bai` salam

Akad jual beli secara pesanan terhadap aset tertentu dengan spesifikasi tertentu. Pembayaran penuh dibuat secara tunai semasa akad dimeterai manakala penyerahan barang ditangguhkan ke suatu masa yang ditetapkan

7

Faraid

Ilmu pengetahuan atau hukum tentang pembahagian harta pusaka mengikut peraturan Islam

8

Fiqh muamalat

Disiplin ilmu yang membahaskan hukum berkenaan dengan urusan kehidupan manusia sesama manusia

9

Gharamah

Denda/Penalti

10

Gharar

Ketidakpastian

11

Hibah

Hadiah

12

Ibra’

Rebat/Pengguguran sebahagian atau keseluruhan tuntutan terhadap sesuatu hak atau hutang 

13

Ijarah

Akad sewa atau upah yang melibatkan faedah/manfaat daripada sesuatu aset atau tenaga kerja dengan bayaran atau upah tertentu dalam tempoh yang dipersetujui

14

Istisna`

Akad jual beli secara tempahan bagi sesuatu produk dengan spesifikasi tertentu dan dengan kaedah penyerahan dan pembayaran tertentu (sama ada tunai atau bertangguh)

15

`Iwad

Imbalan

16

Kafalah

Jaminan

17

Maysir

Judi

18

Mudarabah

Akad perkongsian untung

19

Muqasah

Tolak selesai

20

Murabahah

Akad jual beli dengan pendedahan harga kos aset dan margin keuntungan kepada pembeli

21

Musawamah

Akad jual beli tanpa pendedahan harga kos aset dan margin keuntungan kepada pembeli

22

Musyarakah

Akad perkongsian untung rugi

23

Musyarakah mutanaqisah

 

Akad perkongsian yang membenarkan seorang (atau lebih) rakan kongsi memberikan hak kepada rakan kongsi yang lain untuk memiliki bahagian aset kepunyaannya secara beransur-ansur berdasarkan syarat-syarat yang dipersetujui

24

Qard

Akad pinjaman

25

Rahn

Gadaian/Cagaran

26

Sukuk

Merujuk kepada sijil nilai yang sama yang membuktikan pemilikan yang tidak berbelah bahagi atau pelaburan dalam aset yang menggunakan prinsip dan konsep Syariah yang disahkan oleh MPS.

27

Ta`widh

Pampasan

28

Tabarru’

Pemberian/Sumbangan secara sukarela

29

Takaful

Suatu skim yang bercirikan semangat bantu-membantu dan tolong-menolong dengan menyediakan bantuan  kewangan kepada peserta-peserta jika diperlukan dan semua peserta sama-sama bersetuju untuk memberikan  sumbangan bagi tujuan tersebut

30

Tawarruq/komoditi murabahah

 

Membeli sesuatu barang dengan harga tangguh sama ada secara musawamah (rujuk no. 21) atau murabahah (rujuk no. 20), kemudian menjualnya kepada pihak ketiga bagi memperoleh wang tunai

31

Ujrah

Upah

32

Wa’d

Janji

33

Wadi`ah

Akad simpanan harta yang diamanahkan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dipulangkan apabila diminta

34

Wakalah

Akad perwakilan

35

Wakaf

Sesuatu pemberian atau sumbangan ikhlas harta yang dimiliki untuk kepentingan dan kesejahteraan umum yang dibenarkan oleh Syarak

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.