HLISB Fi & Caj - Pembiayaan Runcit

Pembiayaan Runcit

Diskripsi / Servis

Caj / Fi

Fi Perdagangan/ Agensi

Dikecualikan

Fi Perkhidmatan Pengeluaran Bayaran Pendahuluan (Tidak terpakai untuk Pembiayaan Solar Plus-i)

RM50.00 setiap permintaan/pengeluaran

Caj langsaian awal

Fi penebusan / penyelesaian awal kena bayar pada masa penebusan (Tertakluk kepada maksimum 2% daripada jumlah pembiayaan).

Bagi HLISB, kos langsaian awal ditanggung oleh pihak Bank sebagai kos langsung disebabkan langsaian awal. Kos tersebut boleh meliputi:

a) kos yang belum pulih kerana kontrak pembiayaan dengan kadar diskaun semasa tempoh kunci dalam ditamatkan lebih awal; dan Rebat akan diberikan sejurus selepas pembiayaan dilangsaikan dengan awal; dan

b) Fi penebusan/penyelesaian awal merupakan kos yang ditanggung atau bakal ditanggung oleh Bank disebabkan penyelesaian awal yang mungkin meliputi kos dana, kos modal, kos kecairan, kos rizab berkanun, kadar keuntungan terdiskaun, dan kos lain, serta juga sebarang fi guaman, duti setem dan/atau fi penilaian yang telah ditanggung di bawah terma Kemudahan.

Rumusan rebat: Rebat hasil langsaian pembiayaan awal = Baki Tidak Diterima– Caj Langsaian Awal*

 i) *Kos yang tidak termasuk disebabkan pembiayaan     kontrak mempunyai elemen diskaun pada tempoh pembiayaan awal; dan / atau

 ii) * Kos permulaan yang tidak termasuk terkecuali  (sebagai contoh kos kosong untuk pemindahan produk)

Fi Penamatan bagi pembatalan pembiayaan sebelum pengagihan pembiayaan (Tidak terpakai untuk Pembiayaan Solar Plus-i)

RM2,000.00

Fi Pernyataan Penebusan

RM50.00

 

Nota: Terpakai untuk pembiayaan hartanah untuk individu sahaja (Hanya HLISB)

Fi Pengesahan untuk surat pengeluaran KWSP (Tidak terpakai untuk Pembiayaan Solar Plus-i)

RM20.00 setiap permintaan

Fi Perolehan Semula Dokumen Sekuriti (setiap permintaan)- permintaan salinan pendua

RM2 setiap halaman, min RM10 dan max RM60.00 (max RM30.00 untuk Pembiayaan Solar Plus-i)

Caj  Pampasan

Bagi kegagalan membayar ketika dalam tempoh pembiayaan = 1% setahun dikenakan ke atas jumlah ansuran tertunggak

- Bagi kegagalan yang menyebabkan kemudahan ditamatkan atau dibawa ke mahkamah = 1% setahun di kenakan ke atas jumlah tertunggak (prinsipal tertunggak dan keuntungan yang terakru)

- Bagi kegagalan membayar selepas tempoh matang = Kadar Pasaran Wang Perbankan Islam BNM (“IIMM”) ke atas jumlah tertunggak (prinsipal tertunggak dan keuntungan yang terakru)

 - Bagi kegagalan membayar selepas penghakiman = Kadar IIMM ke atas jumlah dasar penghakiman.

Duti Setem

Seperti yang dinyatakan dalam Akta Duti Setem 1949 (Pindaan 1989)

Fi Guaman

Seperti skala yang dinyatakan dalam Peraturan Ganjaran Peguamcara (SRO)

Fi Pengeluaran

Fi pengeluaran termasuk tetapi tidak terhad kepada fi pendaftaran, fi pencarian, cukai kerajaan dan sebarang cukai-cukai lain atau levi seperti fi yang dicaj oleh pihak berkuasa dan/atau firma guaman berkaitan.

Fi Penilaian (Tidak terpakai untuk Pembiayaan Solar Plus-i)

Seperti yang dinyatakan dalam Jadual Ketujuh (Peraturan 48) daripada fi skala yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Hartanah Malaysia.

Fi Pemprosesan

Fi satu kali akan dikenakan untuk pembiayaan yang diluluskan. Dalam tempoh ini, semua fi pemprosesan

dikecualikan.

 

Fi pemprosesan dikecualikan untuk HLISB

Fi Lain

Fi lain termasuk tetapi tidak terhad kepada bayaran IBG secara online, bayaran IBG melalui ATM, bayaran pemprosesan cek serta fi dan caj lain yang mungkin dikenakan oleh pihak Bank yang berkenaan dari semasa ke semasa dengan notis terdahulu.

Penyataan pembiayaan tambahan

RM10.00 setiap permintaan

*Tertakluk kepada caj Pos/Kurier dan/atau Cukai Kerajaan, jika berkenaan

NOTIS: Pengurangan Keuntungan Tambahan untuk akaun yang tertunggak 100 hari.

Harap maklum bahawa berkuatkuasa 1 Mei 2022, keuntungan tambahan yang dikenakan untuk akaun yang tertunggak dalam pembayaran selama 100 hari akan dikurangkan seperti berikut:

Semakan Keuntungan

Sedia ada

Baru

Keuntungan Tambahan @ 100 hari tertunggak
Kadar Keuntungan Efektif * + 2.00% setahun
Kadar Keuntungan Efektif * + 1.50% setahun
Semakan kepada  Kadar Keuntungan Asal

Setelah akaun dibayar sebelum 90 hari tertunggak.  


Nota: Kadar keuntungan akan disemak semula ke bawah serta-merta apabila akaun dibayar sebelum 90 hari tertunggak dan jumlah ansuran baru hanya akan berkuatkuasa pada bulan berikutnya.

Tiada perubahan

* Kadar Keuntungan Efektif = Kadar kontrak/ keuntungan bersih contohnya: IFR** (IFR semasa ialah 6.89%) - 2.2% = 4.69%

 

** Kadar Pembiayaan Islamik (IFR)


Terima kasih.

Diskripsi/Servis

Fi/Caj

Fi Agensi

Dikecualikan

Fi Duti Setem

0.5% daripada amaun pembiayaan yang diluluskan

Fi Penyelesaian Awal

Tiada

Caj Pampasan

Bagi kegagalan membayar ketika dalam tempoh pembiayaan = 1% setahun dikenakan ke atas jumlah ansuran tertunggak

 

- Bagi kegagalan yang menyebabkan kemudahan ditamatkan atau dibawa ke mahkamah = 1% setahun di kenakan ke atas jumlah tertunggak (prinsipal tertunggak dan keuntungan yang terakru)

 

- Bagi kegagalan membayar selepas tempoh matang = Kadar Pasaran Wang Perbankan Islam BNM (“IIMM”) ke atas jumlah tertunggak (prinsipal tertunggak dan keuntungan yang terakru)

 

 - Bagi kegagalan membayar selepas penghakiman = Kadar IIMM ke atas jumlah dasar penghakiman

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Pembiayaan Auto-i Kadar Tetap

Deskripsi / Perkhidmatan

Caj / Fi*

Duti Setem untuk Perjanjian Sewa Beli-i

i) Penyewa

 • RM10.00 untuk kenderaan bermotor termasuk kenderaan barangan di mana berat dengan muatan maksimum yang dibenarkan tidak melebihi 2540 kilogram
 • 0.5% ke atas nilai jumlah kemudahan mengikut Akta Duti Setem 1949 (Pindaan 1989) untuk kenderaan barangan di mana berat dengan muatan maksimum yang dibenarkan melebihi 2540 kilogram

ii) Penjamin

RM10.00 untuk setiap penjamin

iii) Perjanjian Tambahan / Surat Set-off (LOSO) / Caj atas Deposit Tunai / Penyerahan Perjanjian

RM10.00

Pendaftaran tuntutan e-Hakmilik

RM3.00*

Caj Pampasan

 

1% atau kadar IIMM

 • Bagi kegagalan membayar ketika dalam tempoh pembiayaan = 1% setahun dikenakan ke atas jumlah ansuran tertunggak.
 • Bagi kegagalan yang menyebabkan kemudahan ditamatkan atau dibawa ke mahkamah = 1% setahun di kenakan ke atas jumlah tertunggak (prinsipal tertunggak dan keuntungan yang terakru)
 • Bagi kegagalan membayar selepas tempoh matang = Kadar Pasaran Wang Perbankan Islam BNM (“IIMM”) ke atas jumlah tertunggak (prinsipal tertunggak dan keuntungan yang terakru)
 • Bagi kegagalan membayar selepas penghakiman = Kadar IIMM ke atas jumlah dasar penghakiman

 

Perkhidmatan ad-hoc

Deskripsi / Perkhidmatan

Caj / Fi*

Fi Lain

i) Salinan Perjanjian Sewa Beli-i

 

ii) Salinan Dokumen AP / Invois / Nota Perlindungan Takaful / Laporan Puspakom / Perjanjian penjamin / Perjanjian tambahan / Surat Set-off (LOSO) / Caj atas Deposit Tunai / Salinan Kad Pendaftaran kereta / tuntutan pemilikan kereta (VOC)

RM2.00 setiap muka surat;

min RM10.00

iii) Surat persetujuan kepada Pihak Berkuasa - pemindahan kenderaan ke East M’sia atau sebaliknya

RM20.00 setiap permintaan

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Penerangan/Perkhidmatan

Fi/Caj*

Duti Setem

RM10

Fi Endorsan

RM50.00 (kena dibayar kepada ASNB)

Fi standard lain seperti berikut:

 • Fi Dagangan
 • Fi Penyata Pembiayaan Tambahan

 

 • Caj Pampasan
  • Pengingkaran bayaran semasa tempoh kemudahan
  • Pengingkaran bayaran yang menyebabkan kemudahan perlu ditamatkan atau diselesaikan di mahkamah
  • Pengingkaran bayaran selepas tempoh kemudahan
  • Pengingkaran bayaran selepas keputusan mahkamah
 • Dikecualikan
 • RM10.00 setiap permintaan

 


 • 1% setahun atas amaun pembiayaan tertunggak
 • 1% setahun atas baki belum jelas (prinsipal belum jelas dan keuntungan yang terakru)
 • Kadar Pasaran Wang Antara Bank Secara Islam (“IIMM”) Bank Negara Malaysia atas baki belum jelas (prinsipal belum jelas dan keuntungan yang terakru)
 • Kadar IIMM atas amaun dasar yang diputuskan oleh mahkamah

*Tertakluk kepada cukai kerajaan, jika ada.

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.