HLISB Fi & Caj - Kad Debit-i

Kad Debit-i

Penerangan

Fi / Yuran**

Fi Pengeluaran

Akaun Simpanan Asas-i / Akaun Semasa Asas-i (“BSA-i / BCA-i”)

Tiada fi

Biasa / Junior

RM8.00 setiap kad

Perbankan Prioriti (“PB”)

Akaun Pay&Save-I

Kad Debit-i UCSI

Tiada fi

Tiada fi

Tiada fi

Fi Tahunan

BSA-i / BCA-i / PB/Kad Debit-i UCSI

Tiada fi

Akaun Simpanan-i / Akaun Semasa-i selain daripada BSA-i / BCA-i

RM8.00 setiap kad

“Tiada fi” adalah terpakai jika Kad Debit-i hanya dipautkan kepada BSA-i / BCA-i. Jika sebaliknya, Fi Pengeluaran dan Fi Tahunan akan dicaj.
Fi Penggantian Kad*

PB

RM9.00 setiap kad

BSA-i / BCA-i

RM12.00 setiap kad

Akaun Simpanan-i / Akaun Semasa-i selain daripada BSA-i / BCA-I

Kad Debit-i UCSI

RM18.00 setiap kad

 

Tiada fi

*Bagi kerosakan Kad Debit-i disebabkan kesalahan Pemegang Kad dan kehilangan / kecurian kad.

Pengeluaran Wang Tunai di ATM

Dalam Negara

i) ATM Bank

ii) ATM Bank Lain

 

Tiada yuran

RM1.00 setiap transaksi

 

Luar Negara (dari baki Ringgit Malaysia)

i) Pengeluaran Wang Tunai Rentas Sempadan melalui Rangkaian MEPS PayNet

ii) Melalui Mastercard Cirrus

 

RM8.00 setiap transaksi

RM12.00 setiap transaksi

Yuran Pengeluaran Tunai MyDebit

(Berkuatkuasa pada 15 Julai 2022)

RM0.50 setiap transaksi

Luar Negara (dari Akaun Yang Diupayakan Dengan Ciri Pelbagai Mata Wang)

i) Melalui Visa PLUS/ Mastercard Cirrus (dengan baki pelbagai mata wang yang mencukupi)

RM12.00 (dalam Padanan Tetap Mata Wang Asing**) atau 2% daripada amaun pengeluaran setiap transaksi, yang mana lebih tinggi.

 

**Padanan Tetap Mata Wang Asing:

i.              AUD4.50;

ii.            CAD4.00;

iii.           EUR3.00;

iv.           GBP2.50;

v.            HKD25.00;

vi.           JPY350;

vii.          NZD5.00;

viii.         SAR12.00;

ix.            SGD4.00;

x.            THB100;

xi.           USD3.00

Transaksi Luar Negara

Transaksi dalam mata wang selain daripada Ringgit Malaysia

Transaksi akan ditukarkan kepada Ringgit Malaysia pada tarikh ia diproses oleh Visa atau Mastercard pada kadar tukaran asing sebagaimana yang ditentukan oleh Visa atau Mastercard. Fi tambahan berikut akan dikenakan ke atas tukaran tersebut:

i. 1% fi transaksi yang dikenakan oleh Visa atau Mastercard; dan

ii. 1% tokokan tukaran asing yang dikenakan oleh Bank.

Transaksi dalam Ringgit Malaysia melalui Tukaran Mata Wang Dinamik (“DCC”)

Untuk sesetengah Transaksi Luar Negara, Pemegang Kad boleh memilih untuk menggunakan perkhidmatan DCC untuk menukarkan transaksi mata wang asing kepada Ringgit Malaysia. Jika DCC dipilih:

i. Kadar tukaran asing yang digunakan oleh saudagar luar negara bagi urus niaga DCC mungkin lebih tinggi daripada kadar tukaran yang ditentukan oleh Visa atau Mastercard; dan

ii. Pemegang Kad akan dikenakan fi transaksi sebanyak 1% ke atas amaun Ringgit Malaysia yang ditukarkan, yang merupakan fi yang dikenakan oleh Visa atau Mastercard.

Fi Dapatan Semula Draf Jualan

Diketepikan

Fi Tambah Nilai
(untuk Kad Debit-i Junior Hong Leong) 

i. Tambah Nilai Automatik (dari JSA-i ke JDC-i)

Tanpa yuran

ii. Melalui HL Connect, CDM atau ATM

Tanpa yuran

iii. OTC

RM2.00

iv. Reload over-the-counter

RM2.00

**Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan.

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.