Hong Leong Islamic Bank – Produk Pasaran Modal Islam

Semua Produk
Khidmat Penasihat
Pengumpulan Dana
Penstrukturan Projek dan Kewangan
Khidmat nasihat bagi pelaksanaan penjanaan modal
Padanan Perniagaan
Mengenal pasti peluang perniagaan, mencari perkongsian yang berpotensi.
Kemudahan Pembiayaan
Had pembiayaan yang besar bagi syarikat-syarikat besar.
Bersindiket
Bekerja dengan pasukan yang berpengalaman dan berlesen.
Agen Kemudahan
Dapat bertindak sebagai Ejen Kemudahan.
Penstrukturan Sukuk
Perkhidmatan penstrukturan Sukuk hujung-ke-hujung,